Phần mềm kê khai thuế HTKK 3.3.8

#1
1. Phần mềm kê khai thuế HTKK 3.3.8

Ngày 12/08/2016 Tổng cục Thuế thông tin về việc nâng cấp vận dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.8, vận dụng Khai thuế qua mạng (HTKK) phiên bản 3.2.0 đáp ứng nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của UBTVQH về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên; Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế và một số yêu cầu nghiệp vụ khác.

Để đáp ứng Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên, Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế và 1 số đề nghị nghiệp vụ khác, Tổng cục Thuế đã hoàn tất nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.8, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.2.0, cụ thể như sau: học kế toán thực tế ở đâu

Cập nhật danh mục biểu thuế tài nguyên theo Nghị quyết số 1084/2015/ UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của UBTVQH.
Cập nhật danh mục biểu thuế tiêu thụ đặc thù theo Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc Hội.
Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB), trong đó:
+ Hết hiệu lực tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB) ban hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Hỗ trợ kê khai tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB) ban hành tất nhiên Thông tư số 195/2015/TT-BTC đối có hầu hết các kỳ tính thuế.

Bắt đầu từ ngày 13/08/2016, khi kê khai thuế mang ảnh hưởng tới nội dung nâng cấp nêu trên, người nộp thuế tiêu dùng các dòng biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.8, HTKK 3.2.0 thay cho những phiên bản trước đây.

2. Nội dung vận dụng kê khai thuế HTKK 3.3.8

Cập nhật danh mục biểu thuế tiêu thụ đặc trưng theo Luật số 1006/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc Hội.
Nâng cấp chức năng kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt(mẫu 01/TTĐB), trong đó: Học kế toán ở đâu tốt
+ Hết hiệu lực tờ khai thuế TTĐB(mẫu 01/TTĐB) ban hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Hỗ trợ kê khai thuế TTĐB(mẫu 01/TTĐB) ban hành kèm theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC đối có tất cả các kỳ tính thuế
 
Top