Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

#1
Sinh viên có thể photo giáo trình sách phục vụ cho việc học tập không ? Theo Pháp luật hiện hành, việc sinh viên photo giáo trình, sách để phục vụ cho việc học tập thì phải xin phép, trả tiền hay không phải xin phép, trả tiền còn tùy thuộc vào hành vi học tập cụ thể của sinh viên đó.

1.Không phải mọi trường hợp sinh viên photo giáo trình, sách để phục vụ cho việc học tập đều không phải xin phép, không phải trả tiền theo quy định của Pháp luật :
- Nếu sinh viên photo giáo trình, sách để phục vụ cho việc học tập cụ thể là nghiên cứu khoa học thì không phải xin phép, không phải trả tiền.

- Nếu sinh viên photo giáo trình, sách để phục vụ cho việc học tập cụ thể không phải là nghiên cứu khoa học thì phải xin phép, phải trả tiền.

2. Sinh viên photo giáo trình, sách để phục vụ cho việc học tập cụ thể không phải là nghiên cứu khoa học thì phải xin phép, phải trả tiền.
Vì nếu thực hiện hành vi photo giáo trình sách không nhằm mục đích nghiên cứu khoa học mà không xin phép và trả tiền cho chủ sở hữu của quyền tác giả đối với tác phẩm giáo trình, sách thì là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. ( Điều 5 Nghị định 105/2016/NĐ-CP ).

Bên cạnh đó, việc sinh viên photo giáo trình sách - tạo ra một bản sao cuốn giáo trình, sách dưới dạng bản cứng mới (sao chép tác phẩm) không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả (Trường Đại học ) không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm đ khoản 1 điều 25 Luật sở hữu trí tuệ hiện hành

“1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

a) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;

đ) Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;

“Học tập” và “nghiên cứu khoa học” là hai hoạt động có mối quan hệ mật thiết. Nhưng không phải là một mà là hai hoạt động khác nhau. Nghiên cứu khoa học là một họat động tìm kiếm, xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm. Dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức đạt được từ các thí nghiệm để phát hiện ra cái mới về bản chất sự vật, về tự nhiên xã hội và để sáng tạo phương pháp mới cao hơn. Học tập là quá trình tích lũy kiến thức.

3. Đăng ký quyền tác giả

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:
Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan;

  • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;
  • Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.
Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.
 
Top